Alergie na latex

Aktualizováno: 10.4.2014, MUDr. Bronislava Novotná, PhD.

Nárůst alergie na latex

V posledních desetiletích je sledován celosvětově nárůst alergie na latex. V rizikové skupině zdravotníků je udáváno zvýšení této alergie z 2% v roce 1993 na 21% v roce 1997. Co je příčinou tohoto enormního nárůstu? Nárůst alergie na latex je spojován se zvýšenou spotřebou latexových výrobků, zvl. rukavic, které jsou užívány k prevenci proti infekčním virovým onemocněním (např. HIV, hepatitis). Zvýšená spotřeba vedla k větší poptávce, která byla realizován zkrácením dobou mezi sklizní kaučuku a výrobou latexu, kdy latexové proteiny jsou méně štěpené proteinázami. Často používaný u rukavic práškový lubricans (nejčastěji kukuřičný pudr) slouží jako nosič latexových proteinů a vede ke zvýšené aerolizaci. Lubricans funguje jako adjuvans pro latexové alergeny. K senzibilizaci dále přispívá kontaminace endotoxinem (lipopolysacharid gramnegativních bakterií) a nárůst automobilové dopravy (latexové částice se uvolňují z pneumatik). K nárůstu pacientů alergických na latex přispívá větší informovanost o projevech nemoci , lepší diagnostika a všeobecný nárůst atopie (dispozice k alergickým nemocem) a nárůst osob již s alergickým onemocněním v populaci. Do roku 2015 se předpokládá, že každá druhá osoba na světě bude trpět některou z alergických onemocnění.

Alergie na latex je častou příčinou profesních onemocnění, zvl. u zdravotníků.

Alergie ve FN Brno

V roce 1999 jsme obeslali ve FN v Bohunicích v Brně jednotlivá pracoviště dotazníkem. Dotazník vrátilo vyplněný 366 osob z 22 pracovišť. Respondenti odpovídali na přítomnost projevů rhinokonjunctivitidy, kašle, dušnosti a projevů kožních v době kontaktu s latexem.

V té době se výskyt klinických projevů kryl s výskytem daných alergických chorob v Evropě.

Nejčastější profesí byly chirurgické obory a dialýza. Na rozdíl od údajů v literatuře, nenarůstal počet příznaků spojených s kontaktem s latexem s délkou praxe. Naopak, vyšší výskyt byl zaznamenám u osob pracujících ve zdravotnictví do 5 let (až 35% pozitivních odpovědí).

Co je latex?

Latex je produkt stromu kaučukovníku. Při výrobě latexu je přidávána řada chemických sloučenin (např. chlorfenáty, thiuramy, karbamáty, síra atd.), které mohou být také příčinou nežádoucích reakcí zvl. u kontaktní dermatitidy.

Z přírodního kaučuku je detekováno více než 250 odlišných polypeptidů, z nichž asi jedna čtvrtina je schopna vyvolávat IgE mediované alergické reakce.

The International Nomenclature Committe of Allergens dosud klasifikovala 13 latexových proteinů (www.allergen.com).

Výskyt alergie na latex a rizikové skupiny

Alergie na latex se vyskytuje u všeobecné populace u méně než 1% osob. Rizikovými skupinami, kde je výskyt alergie na latex vyšší jsou zdravotníci (8-17%), děti se spina bifida až k 68% a pracovníci ve výrobě latexu (11%). Rizikovými skupinami jsou dále pacienti s mnohočetnými operacemi a opakovanými chirurgickými výkony a pacienti s potravinovou alergií (až k 11%) zvláště s tzv. latex-fruit syndromem. Tento syndrom se vyskytuje u poloviny pacientů s latexovou alergií. Latex fruit syndrom se projevuje svěděním rtů, jazyka a patra, někdy i otokem hrtanu po požití ovoce nebo zeleniny, které mají tzv. zkříženou reaktivitu s latexovým alergenem (tj. mají společné epitopy).

Rizikovou skupinou jsou také všichni atopici (osoby s dispozicí k alergické reaktivitě I typu tj. IgE mediované), u kterých se alergie na latex vyskytuje 4x častěji.

Klinické projevy alergie na latex

Latex vyvolává I. typ IgE mediované imunopatologické reakce (rhinoconjunctivitis, astma bronchiale, urtikaria a nebo angioedém a anafylaktický šok) a IV. typ T buňkami zprostředkované imunopatologické reakce. IV. typ reakce je reakce kontaktní alergické dermatitidy, již je nutno odlišit od iritační kontaktní dermatitis, která není reakcí alergickou.

Diagnóza alergie na latex

Diagnóza alergie na latex je založena na podrobné anamnéze klinických potíží ve vztahu k expozici k latexu a nebo s latexem zkříženě reagujících potravin (tzv. latex – fruit syndrom) a z fyzikálního vyšetření. Výběr diagnostických testů je dán klinickými projevy : kožní prick testy standardizovaným alergenem při suspektní alergické reakci I. typu a kožní epikutánní testy u projevů kontaktní dermatitidy. Dále jsou využívány in vitro testy k detekci specifického IgE v séru pacienta (ELISA testy např. CAP testy), nověji jsou zkoušeny buněčné techniky (např. test aktivace bazofilů periferní krve a nebo detekce cytokinů). Do budoucna je příslibem lepší diagnostiky použití rekombinantních alergenů tj. alergenů, které jsou přitaveny metodami molekulární biologie a představují definované molekuly (epitopy) alergenů nebo jejich fragmentů.

Dotaz na alergii na latex by se měl stát součástí rutinní anamnézy lékařů všech odborností, tak jak je zažit dotaz na alergii lékovou.

Péče o pacienty s alergií na latex

V péči o pacienta s alergií na latex je důležitá eliminace alergenů latexu a potravin latexem zkříženě reagujících, vybavení pacienta průkazem o latexové alergii, důsledné označení latexových výrobků a vybavení pacienta pohotovostním setem obsahující autoinjekci adrenalin k i.m. aplikaci (ANAPEN, EPIPEN), anthistaminikum p.o. a p.o. kortikosteroid. Mezinárodní odporučení dále doporučuje preventivní opatření. U osob z rizikových skupin (kteří ještě alergii na latex nemají) je doporučeno používat rukavice nepráškované s nízkým obsahem latexu (kukuřičný škrob i talek jsou nosiči latexových částeček). U osob již na latex alergických je nutné důsledně používat nelatexové (vinylové) rukavice a pomůcky vč. kondomů (např. styrenové, taktilonové, polyvinylové).

V léčebných postupech se zavádí tak jako pro jiná alergická onemocnění léčba specifickou alergenovou imunoterapií vakcínami sublinguálními i parenterálními. Tato léčebná metoda je jedinou léčebnou metodou schopnou ovlivnit přirozený průběh alergického onemocnění. Základním mechanismem účinku je navození snížené reaktivity organizmu na alergen. V současné době je tato léčba v České republice na mimořádný dovoz.

MUDr. Bronislava Novotná, PhD., Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika, LF MU, FN Brno