Výsledky analýzy léčby dětského astmatu v České republice

Léčba dětského astmatu je v ČR v průměru realizována v zásadních rozporech s doporučenými postupy. Inhalační kortikosteroidy (IKS) bývají nesprávně indikovány a předávkovávány. V souboru vyšetřených byla jejich celková preskripce 9 x větší než by odpovídalo konsenzu Globální iniciativy pro astma (GINA). Ordinace léčby IKS + LABA byly ve srovnání s indikacemi dle GINA 64 x častější. Inhalační léky byly technicky nesprávně podávány u poloviny dětí. Přemrštěná a nesprávně realizovaná farmakoterapie kontrastuje s opomíjením ostatních metod léčby. Dosažené úspěchy v léčbě dětského astmatu by byly dosaženy i nižším dávkováním léků. Dlouhodobé deformování dětské astmatologie nevhodnými vlivy medicíny dospělých bylo a je v ČR pro vysokou úroveň pediatrie zcela zbytečné. Je třeba je urychleně napravit. Proklamovaný obrat k uznání specifity dětského astmatu v ČR je patrný převážně jen v obecných formulacích. Uvedená zjištění je nutné analyzovat v odborných společnostech.

Primární prevence alergických onemocnění je souhrn opatření, která se vztahují na nesenzitizované děti a jejich kojící matky nebo gravidní ženy. V současnosti mají racionálně podložená preventivní opatření takový charakter, že mohou být součástí doporučené životosprávy pro celou populaci. Jde o velmi žádoucí zaměření, neboť je známo, že většina alergiků pochází ze skupiny osob s běžným rizikem.

Bronchiální hyperreaktivita (BHR) je dle Brenta charakterizovaná excesívním zúžením dýchacích cest, které je reakcí na relativně nízké dávky širokého spektra farmakologických a nefarmakologických podnětů. BHR je v.s. důsledkem vnitřních abnormalit ve funkci buněk hladké svaloviny průdušek (ASM) společně se změnami …

Alergická senzitizace je multifaktoriální proces, který je určen genetickou predispozicí jedince, epigenetickými proměnnými a neuchopitelnou množinou proměnných vlivů vnějšího prostředí s jejich kvalitativními, kvantitativními a kombinačními efekty. Z faktorů vnějšího světa lze zdůraznit expozici alergenům, složení výživy, absenci kojení, úroveň …

I. Klinický průběh a vývoj astmatu Nejčastější forma astmatu u dětí je intermitentní, s příznivým průběhem. Je zvládnutelná odstraněním spouštěčů, úpravou životního prostředí a úlevovou léčbou. V případě skutečně perzistujícího astmatu však nemalé procento onemocnění hrozí nepříznivým vývojem směrem k …

Jsou méně známé typy průduškového astma také méně časté ?

V posledních letech sledujeme snahu klasifikovat astma, které je heterogenní onemocnění – syndrom – na základě řady kriterií. Tyto klasifikace mají pomoci pochopit patofyziologické, imunologické a další mechanizmy, které budou východiskem k objevení biomarkerů pro jednotlivé „subtypy“ astmatu s cílem předpovědět …

Laboratorní vyšetření in vitro patří mezi pomocné vyšetřovací metody u alergických a autoimunitních onemocnění. Bez tohoto vyšetření se však neobejde stanovení diagnózy imunodeficiencí. Imunologické testy je třeba odebrat v klidovém období, v případě užívání antibiotik až za 3 týdny po …

Rehabilitační léčba zaměřená na obnovu dýchání nosem a na péči o horní cesty dýchací by měla být vždy nedílnou součástí komplexní péče u dětí po odstranění adenoidní vegetace, u jedinců, u kterých převládá dýchání ústy, aniž by toto preferované dýchání …

Kašel – akutní a chronický (teorie a praxe)

Chronický spíše neproduktivní kašel u nekuřáků s negativním skiagramem hrudníku a normální spirometrií je velmi častým problémem jak v ordinaci pneumologa, tak alergologa. Úspěšná léčba se odvíjí od přesné a včasné diagnózy. Její stanovení však nebývá vždy tak snadné. Ne …

Specifická alergenová imunoterapie je léčebný proces, při kterém se do organizmu vpravují přesně definované dávky kauzálního alergenu, za účelem snížení imunitní reaktivity u pacientů s přecitlivělostí časného typu. Jako každá léčebná metoda s sebou nese riziko nežádoucích účinků, které se …