Primární prevence alergických onemocnění je souhrn opatření, která se vztahují na nesenzitizované děti a jejich kojící matky nebo gravidní ženy. V současnosti mají racionálně podložená preventivní opatření takový charakter, že mohou být součástí doporučené životosprávy pro celou populaci. Jde o velmi žádoucí zaměření, neboť je známo, že většina alergiků pochází ze skupiny osob s běžným rizikem.

Alergická senzitizace je multifaktoriální proces, který je určen genetickou predispozicí jedince, epigenetickými proměnnými a neuchopitelnou množinou proměnných vlivů vnějšího prostředí s jejich kvalitativními, kvantitativními a kombinačními efekty. Z faktorů vnějšího světa lze zdůraznit expozici alergenům, složení výživy, absenci kojení, úroveň …

Ve světě, v kterém značná část populace denně užívá tablety či inhalátory, bychom měli plně využít výhody léčebné strategie proti bytovým alergenům, která může být realizována snadno a bez nežádoucích účinků. U astmatu se takto mohou zlepšovat symptomy i bronchiální hyperreaktivita a lze tak snižovat závislost na farmakoterapii. Prof. T.A.E. Platts-Mills

Alergie na latex

V posledních desetiletích je sledován celosvětově nárůst alergie na latex. V rizikové skupině zdravotníků je udáváno zvýšení této alergie z 2% v roce 1993 na 21% v roce 1997. Co je příčinou tohoto enormního nárůstu? Nárůst alergie na latex je spojován se zvýšenou spotřebou latexových výrobků, zvl. rukavic, které jsou užívány k prevenci proti infekčním virovým onemocněním (např. HIV, hepatitis).

Alergie na hmyzí jed

Jed blanokřídlého hmyzu obsahuje různé látky nestejné povahy, které mohou zapřičiňovat reakci alergickou, anafylaktickou, anafylaktoidní nebo autoimunitní. Pro diagnózu je rozhodující anamnéza, kožní testy a stanovení specifického IgE. V léčbě akutních stavů je na prvním místě adrenalin a tekutiny. V případě dlouhodobé léčbě je u IgE mediované alergie indikována specifická imunoterapie standardizovanými extrakty.