O nás

Internetové stránky ALERGIE, IMUNITA, ASTMA, EKZÉM jsou produktem Akademie alergie, imunity a astmatu.

Sídlo redakce:

148 00 Praha 4, Nechvílova 1822. Tel. 605 319 893

Redakční rada:

  • Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Přednosta kožní kliniky FN Hradec Králové
  • PhDr. Táňa Hlavatá, Nadace Via, Praha
  • MUDr. Radkin Honzák, CSc. Psychiatrická léčebna Praha 8 – Bohnice
  • Doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Pneumologie, nemocnice Mělník.
  • Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie Hradec Králové
  • MUDr. Jiří Novák, Alergologie a imunologie při Ústřední vojenské nemocnici, Praha
  • Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, I. Lékařské fakulty, FN Praha Motol.
  • Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. ORL klinika.

Kontakt

MUDr. Jiří Novák, Alergologie a klinická imunologie, Praha 6
novakjjj@gmail.com

Zastřešující instituce

Akademie alergie, imunity a astmatu
148 00 Praha 4, Nechvílova 1822.

Cíle a poslání

Jde o odborné, volné, nezávislé, nekomerční a nevýdělečné sdružení, které zveřejňuje stránky z jediného důvodu – poskytnutí objektivních informací.

ODBORNÉ, protože členové redakční rady, experti a konzultanti akademie i autoři článků se rekrutují z našich předních a uznávaných odborníků, aktivních v klinické nebo laboratorní práci, přednáškové činnosti, výuce, doškolování lékařů i výzkumu. Jsou členové různých českých i zahraničních odborných společností, např.: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Česká společnost pneumologie a ftiseologie (ČSPF), Česká pediatrická společnost, Sdružení pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS), European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), Aspirin Induced Asthma Network (AIANE). Autoři i recenzenti deklarují převážně názory těchto společností.

VOLNÉ, protože redakční rada, experti i autoři nejsou k akademii vázáni jinak než odbornou spoluprácí. Podle své úvahy a možností recenzují nebo dodávají články, podněty k diskuzi, reakce na odbornou problematiku a podobně s cílem přispět k informovanosti v oborech, které zastupují.

NEZÁVISLÉ, protože akademie nemá žádné vazby k institucím nebo firmám s výjimkou Nadačního fondu pro pomoc nemocným dětem. Nezávislost akademie je reálná proto, že funguje na principech nezištnosti, dobré vůle a altruismu. Tato materiální i myšlenková nezávislost je podkladem pro nezávislost vědeckou a informační, jinými slovy veškerá sdělení, články, úvahy a komentáře nepodléhají žádným dobovým nebo tržním deformacím.

NEKOMERČNÍ, protože akademie je prostá jakýchkoli podnikatelských aktivit nebo komerčních vazeb. Nespolupracuje s žádnými společnostmi, které vyrábí nebo prodávají léky, laboratorní techniku, zdravotnické pomůcky a materiál.

NEVÝDĚLEČNÉ, protože akademie nemá z internetových stránek ani jiných aktivit žádný příjem. Také práce autorů a funkce expertů a konsultantů jsou čestné, hradí se jim pouze minimální, režijní náklady na práci.

Komentáře nejsou povoleny.