Slovník pojmů – C

Pojmy podle písmen: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z

CHOPN

Chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální. Onemocnění průdušek a plic, vznikající ve zdaleka největším počtu u kuřáků. Jde o vážné onemocnění, které není dnešní medicínou léčitelné. Existují sice četné medikamenty na tuto nemoc, ale mohou pouze zlehčovat jeho projevy, nikoli zastavit jeho vývoj. Zásadním léčebným opatřením je zanechat kouření.

Celiakie

Chronické zánětlivé onemocnění střevní sliznice vznikající na autoimunitním podkladě. Podnětem k autoagresivním pochodům je nesnášenlivost lepku, který je obsažen v obilných zrnech. Jediným léčebným postupem je důsledné a celoživotní vyřazení všech zdrojů lepku ze stravy. Viz Celiakie versus alergie na potraviny.*DO.

Cetirizin

Název *antihistaminika vyjadřující jeho chemické složení. Cetirizin je obsažen v četných registrovaných přípravcích, např. pod jmény *Zyrtec, Zodac, Analergin. Úlevové léčivo doporučené u pylové alergie a kopřivky. Jeho působení je často provázeno ospalostí a únavou, není proto vhodný pro řidiče. Nemá preventivní účinek proti vzniku a rozvoji alergických onemocnění, atopického ekzému či astmatu (viz *Zyrtec a ETAC).

CFS, Chronic Fatigue Syndrom

Viz *chronický únavový syndrom.

Ciklesonid, ciclesonidum, CIC

Generický název syntetického *kortikosteroidu podle chemického složení. Inhalační přípravek obsahující ciklesonid se vyrábí pod názvem Alvesco. Léčivo s vynikající protizánětlivou účinností a současně nejšetrnější *inhalační kortikosteroid, jediný bez prokázaných systémových hormonálních nežádoucích účinků v doporučeném dávkování. V ČR je dostupný v inhalační formě k léčbě astmatu, případně CHOPN.

Cladosporium

Rod plísní, z nichž má největší význam z hlediska alergie a astmatu druh Cladosporium herbarum. Řadí se mezi tzv. plísně venkovní, tzn. že nejvíce spor této plísně se nalézá ve venkovním ovzduší. Spory Cladosporia se objevují ve volném ovzduší někdy již na jaře, jejich množství vrcholí v srpnu a září. Cladosporia snáší i nižší teplotu a vyskytují se na celém světě s výjimkou krajů věčného ledu. Rostou a množí se tam, kde je dostatečná vlhkost a nejvíce v tlejících rostlinách a listech, v půdě, kompostech. Jinak jde často o různé nádrže, nádoby, kontejnery. Vyskytuje se však hojně i v bytech a ostatních uzavřených prostorách – na okenních rámech, v chladničkách, v potravinách. Cladosporium herbarum je častou příčinou alergií a astmatu, běžně i v dětském věku.

Codein

Antitussikum a opiát morfinového typu. Analgetikum a lék na přitlumení suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle. Působí na mozkové struktury a tlumí tak kašlací reflex současně s ovlivněním psychiky a tlumením bolesti. Použití Codeinu na běžný kašel je nevhodné, hrozí nebezpečí návyku.

Cochrane databáze

Databáze hodnocení studií a odpovědí na zásadní otázky s medicínskou tematikou, vypracovávaná ve Velké Británii. Často se považuje za míru objektivity. Je však nutné uvést, že zásadní pochybení se objevují i v Cochrane databázi. Chyby pocházející z „lidského faktoru“ lze v lékařství jen těžko eliminovat.

Colinfant

*Probiotikum české výroby. Přípravek z bakterie Escherichia Coli (E.coli 083 K24:H31). Byl vyvinut pro prevenci infekcí u novorozenců, obzvl. nedonošených. V ČR se používá i pro prevenci alergických onemocnění, ale není k tomuto účelu dostatečně prověřený. České studie sice existují, ale jeví zásadní metodické nedostatky a nemohou být dokladem příznivého preventivního účinku. Tato metoda by měla být považována za empirickou, bez prokázané účinnosti a proto by neměla být u zdravých dětí jako prevence alergie doporučována. Ve světě není pro bakterii E. Coli mezi používanými probiotiky místo. Pro prevenci ho nedoporučuje ani *SÚKL.

Combair

Název léku, kombinované inhalační antiastmatikum. Sestává z *inhalačního kortikosteroidu (beklometason) a dlouhodobě působícího bronchodilatancia skupiny *LABA (*formoterolu). Je určené pro těžší stupně astmatu, kde na jeho zlepšení nestačí samotný kortikosteroid. Přes dobrou účinnost však podle některých výzkumů může jeho složka formoterol zvyšovat riziko těžkých astmatických komplikací. Jde například o postoj instituce nejvyššího celosvětového významu, americké *FDA. Žádné z významných světových (*GINA), národních (*EPR III) nebo českých doporučení (*ČIPA) tento lék nedoporučuje dětem do 5 let a u dětí nad 5 let pouze v případě, kdy není dostatečně účinná ani navýšená dávka samotného inhalačního kortikosteroidu. I v případě dospělých americká FDA doporučuje formoterol i v kombinaci Symbicort užívat jen po dobu nezbytně nutnou při zhoršení astmatu a se zlepšením stavu jeho neodkladné vysazení.

Kortikosteroid beklometason v Combairu obsažený se vstřebává z plic i ze střeva do krve a má tendenci způsobovat nežádoucí hormonální účinky. Tato skutečnost je medicínou založenou na důkazech již po desítky let jednoznačně prokazována, přestože byla a je současně opakovaně popírána. Nežádoucí hormonální účinky jsou závislé na celkové dávce využívané za delší období a individuální genové konstelaci pacienta. Lokální nežádoucí účinky vznikají přímým působením kortikosteroidů v místě podávání – v ústech a dýchacích cestách. Z celkových nežádoucích účinků inhalačních kortikosteroidů jsou nejčastější osteoporóza (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – osteoporóza), poruchy nadledvinek (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – nadledvinky), poruchy růstu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – poruchy růstu) a psychické poruchy (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky ­- psychické poruchy). Dále je to šedý a zelený zákal (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – oční nemoci), poruchy kůže (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – kožní poškození), cukrovka (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka), obezita cushingoidního typu (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cushingův syndrom), svalová slabost (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – svalstvo) a další stavy. Mezi místní nežádoucí účinky patří poškození hlasivek s chrapotem (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – hlasivky), plísňová onemocnění sliznic (*inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – plísňová onemocnění) a jiné.

Cromany

Viz *Kromany.

CT vyšetření, computerová tomografie

Viz *počítačová tomografie.

Cukrovka při léčbě inhalačními kortikosteroidy

Viz *Inhalační kortikosteroidy – nežádoucí účinky – cukrovka.

Cyanóza

Namodralý odstín barvy sliznic a kůže, např. při dechové nedostačivosti nebo srdečním onemocnění. Jde zejména o namodralé zbarvení rtů, jazyka, nehtových lůžek, ušních lalůčků, případně celé kůže. Vzniká v důsledku nedostatku kyslíku v krvi.

Cytokiny

Bílkoviny, sloužící pro přenos informací v živém organizmu, které vznikají v buňkách s imunitní funkcí. Jsou funkční po vazbě na specifický *receptor buňky. Zúčastňují se imunitní odpovědi. Mohou mít účinky na samotnou buňku, která je produkuje (autokrinní), nebo na okolní buňky (parakrinní), případně na delší vzdálenost (endokrinní). Ovlivňují průběh, intenzitu, kvalitu a dobu trvání imunitních a zánětových odpovědí, ale i další fyziologické a patofyziologické projevy buněk. Cytokiny jsou produkovány nejrůznějšími buňkami (např. T-lymfocyty, makrofágy apod.) po jejich aktivaci. Jsou schopné navodit rychlé dělení, diferenciaci a aktivaci určitých typů buněk, které se účastní boje proti mikrobům a dalších imunitních funkcí. Mezi cytokiny jsou řazeny následující skupiny látek, vyznačeny jsou pouze některé příklady jejich funkcí: Interleukiny. Cytokiny produkované bílými krvinkami a zajišťující komunikaci mezi nimi. Lymfokiny. Produkují je lymfocyty, aktivují nejrůznější buňky s imunitní funkcí. Tumor nekrotizující faktory (TNFα). Cytokiny pro regulaci zánětu a obranu proti nádorům. Interferony. Slouží obraně proti virovým infekcím a regulaci imunitní odpovědi. Faktory stimulující kolonie (CSF). Stimulují vývoj a diferenciaci určitých bílých krvinek. Růstové faktory. (FGF, EGF či VEGF). Rozmanité funkce.
Transformující růstové faktory. Regulační funkce při vývoji embrya, v imunitním systému atd. Chemokiny. Navozují migraci (pohyb, chemotaxi) určitých buněk, obvykle podporují zánětovou reakci. Vedle uvedených funkcí mají cytokiny ještě další mnohočetné účinky.

Cytomegalovirus, CMV

Virus, náležící do skupiny herpetických virů. Může způsobit infekční mononukleózu nebo u osob s deficitem imunity i celkové onemocnění.

ČIPA

Česká iniciativa pro astma. Instituce, zabývající se léčbou a prevencí astmatu jako dceřiná organizace Globální iniciativy pro astma.

ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie. Složka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Komentáře nejsou povoleny.